Música

MusicalEbreConcurs de maquetes

¿Compagines els estudis o el treball amb la teva passió, la música? Ets un artista en potència que necessita una oportunitat per donar a conèixer el teu talent? Presenta la teva maqueta abans del 3 de Març i participa al Concurs de maquetes musicals.

MusicalEbre convoca el Concurs perquè solistes i grups musicals enviïn les seves maquetes (com a mínim dos temes o cançons originals). Els treballs discogràfics autofinançats seran admesos, no així els que estiguin editats o en procés d’edició per un segell discogràfic important. (admetem petits segells)

Treu l’artista que portes dins!

Què valorarà el jurat? Els projectes pre seleccionats s’escoltaran a través de les maquetes entregades per SoundCloud. Es valorarà la qualitat del so dels instruments i l’originalitat. Els criteris de pre selecció intentaran incloure una variada mostra de diferents estils musicals.

Concurs de maquetes MusicalEbre.

BASES DEL CONCURS

I. Requisits dels participants Les maquetes podran ser presentades de forma individual o col · lectiva. No podran participar aquells grups o solistes que tinguin en l’actualitat contracte discogràfic en vigor. S’admetran els grups amb treballs discogràfics autofinançats. Tampoc podran participar aquells artistes  que requereixin unes necessitats tècniques superiors a les oferides per l’organització. La participació en el Concurs implica l’acceptació de totes les bases.

II. Les obres Cada grup o solista haurà de presentar un  mínim de dos temes o cançons originals pel que fa a la composició de lletra i música. Aquestes cançons hauran de ser  enregistrades obligatòriament en un format tipus mp3. El jurat no valorarà aquelles cançons presentades que incorrin en plagis o còpies, o siguin versions d’obres amb drets d’autor.

III. Drets sobre les obres Els participants en el Concurs respondran personalment de la legítima titularitat dels drets de les cançons i músiques interpretades, garantint per la sola participació en aquest Concurs. MusicalEbre podrà fer ús dels temes o cançons presentats, així com dels enregistraments dels concerts en directe, per a la divulgació del Concurs i dels seus participants en qualsevol dels mitjans que consideri oportú. Els participants en el Concurs col·laboraran en l’elaboració de materials promocionals d’aquesta activitat (vídeos, fotografia, etc.), facilitant la informació que es requereixi. Així mateix, la participació en el Concurs implica la concessió de l’autorització a l’organització per incloure eventualment imatges i/o vídeos de cada grup o solista en el programa i en la pàgina web del MusicalEbre.

IV. Inscripció La inscripció es realitzarà amb la presentació del formulari annex i:

 • Enllaç a l’arxiu MP3 de la maqueta musical
 • Breu currículum dels participants

Formulari d´inscripció:

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

Enllaç al MP3(SoundCloud)

Currículum del/s participant/s

V. Termini La data límit per participar en el Concurs és el dia 3 de Març del 2015.

VI. Pre selecció D’entre els projectes presentats, el jurat seleccionarà els solistes o grups que, fins a un màxim de sis, participaran a la fase de votació final. Aquesta selecció ha d’oferir una variada mostra dels diversos estils musicals i es realitzarà a partir de la maqueta aportada i el currículum dels solistes i grups. El jurat fonamentarà la seva decisió en funció dels següents criteris de valoració:

 • Instrumentació i qualitat tècnica (70%); valorant la qualitat del so dels instruments i la interpretació dins de cada estil musical.
 • Originalitat (30%): es tindrà en compte la creativitat artística i la innovació en la lletra, música i interpretació.

La llista dels participants seleccionats serà publicada a la pàgina web del MusicalEbre dins l’apartat http://musicalebre.com/maquetes , així com remés per correu electrònic a cada participant que hagi designat a la sol · licitud una adreça de correu electrònic de contacte.

VII. Concert presentació El MusicalEbre designarà el lloc, data i hora per a la celebració del concert-presentació en directe dels participants seleccionats. Aquesta informació es publicarà al Tauler d’Anuncis dels Ajuntaments de Tortosa, Amposta, Deltebre, St. Jaume d´Enveja  i, a efectes informatius, a la web anteriorment indicada. Els grups o solistes queden obligats a assistir i participar en el concert-presentació, i seran exclosos del Concurs en cas contrari. En aquesta fase el jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració:

 • Instrumentació i qualitat tècnica (50%): es valorarà la qualitat del so dels instruments i la interpretació dins de cada estil musical. Per això, els grups tindran el temps suficient, que determinarà l’organització, per ajustar i sonoritzar els instruments abans del començament de les actuacions.
 • Posada en escena (30%): es valorarà la posada en escena dels membres del grup i la seva aptitud artística, així com la resposta del públic.
 • Originalitat (20%): es tindrà en compte la creativitat artística i la innovació en la lletra, música i interpretació.

VIII. Jurat El jurat serà designat pel MusicalEbre  i per professionals relacionats amb el món musical i audiovisual. La seva composició es publicarà, amb la deguda antelació, a la web del festival.  A criteri del jurat es podran declarar deserts qualsevol dels premis si es considera que les obres presentades no reuneixen la qualitat suficient. Els membres del jurat no podran presentar-se al Concurs. La decisió del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer al finalitzar el concert-presentació.

IX. Premis Els premis seran els següents:

 • Primer premi: Actuar al MusicalEbre + Cap de cartell,  i retribució econòmica.
 • Segon premi: Actuar al MusicalEbre + Segon Cap de cartell,  i retribució econòmica.
 • Tercer premi: Actuar al MusicalEbre + Tercer Cap de cartell  i retribució econòmica.
 • Quart premi: Actuar al MusicalEbre + Presencia  al cartell,  i petita retribució econòmica.
 • Cinquè premi: Actuar al MusicalEbre + Presencia  al cartell,  i petita retribució econòmica.
 • Sisè premi: Actuar al MusicalEbre + Presencia  al cartell,  i petita retribució econòmica.

Atenent a la qualitat dels treballs presentats el MusicalEbre podrà oferir la producció d’una obra col·lectiva o individual dels grups que el jurat decideixi seleccionar amb aquesta finalitat.

X. Obligacions dels premiats El grup o solista que resulti guanyador del primer premi, després de conèixer la decisió del jurat, haurà de repetir la seva actuació, tancant així el concert en directe. Els premiats participaran i col·laboraran en la realització de recursos de difusió i promoció de l’activitat musical del MusicalEbre a través de qualsevol mitjà que es consideri necessari. L’ incompliment de les obligacions que imposen les presents bases podrà ser motiu de revocació dels beneficis d’aquesta convocatòria.

 

MusicalEbre Ubicada en Av. Catalunya 6, 43391, Tarragona Teléfono: 977 100 699